BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Báo cáo tài nguyên Internet

Báo cáo tài nguyên Internet năm   2012
Báo cáo tài nguyên Internet năm   2013
 
Báo cáo tài nguyên Internet năm   2014
Báo cáo tài nguyên Internet năm  2015
 
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2016
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2017
 
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2018
Báo cáo tài nguyên Internet năm 2019